فنگ شویی

فنگ شویی چیست؟

فنگ شویی دانشی است که قدمت آن به 5 هزارسال می رسد، تئوری هایي که آن را پدید آورده اند مانند تعداد فرمول ریاضی هستند که بار ها و بارها آزمایش شده است و مورد تایید قرار گرفته اند. در فنگ شویی با یک سری قواعد کلی و یك سری استثناعات مواجه هستیم. هزاران سال آزمایشات تجربی بر افراد در محيط های مختلف انجام شده و آمار حاکی از نتایج مختلف در 85 درصد از موارد آزمایشی است. اگر چه در دانش کهن چین از کلمات جدیدی مانند تداخل الکترومغناطیس استفاده نمی شود اما دانشمندان می دانستند که چنین نیروهایی وجود دارند، استفاده از روشهای فنگشویی موجب ازدياد عوامل مثبت و کاهش عوامل منفی می شود. همه افراد داری جنبه های مثبت ومنفی هستند و همگی استعداد های خاص خود را دارند قدرت ما در تکامل بخشیدن اهداف و استعداد های نهفته درونی زمانی به نتیجه می رسد که بدانید چه عواملی بدن وذهن مارا تحت تاثیر قرارداده ونسبت به این تاثیرات چه احساسی داریم. برای رسیدن به موفقیت اول باید انرژی ها را شناسایی کرده و با به کار گیری راه کارهای فنگ شویی از انرژی های سازگار استفاده نماییم .